Discharge Of The BloodyEntrails - Grind Demo 1 (2017)

Discharge Of The BloodyEntrails - Grind Demo 1 (2017)

 Cybergrind / Noisegrind / Porngrind
More
Ektopia - La Wea Harsh [Demo] (2017)

Ektopia - La Wea Harsh [Demo] (2017)

 Gorenoise / Noisegrind
More
IxHxLx - Fuck Depression (2017)

IxHxLx - Fuck Depression (2017)

 Cybergrind / Depressive Suicidal Black Metal / Goregrind / Gorenoise / Noisegrind
More
TxHxIxNxNxExRx - Monitas de Guayaba [EP] (2017)

TxHxIxNxNxExRx - Monitas de Guayaba [EP] (2017)

 Cybergrind / Goregrind / Gorenoise / Noisegrind / Porngrind
More
PxDxMxTxRxRxMxRxGz - PxDxMxTxRxRxMxRxGz [EP] (2017)

PxDxMxTxRxRxMxRxGz - PxDxMxTxRxRxMxRxGz [EP] (2017)

 Cybergrind / Gorenoise / Noisegrind
More
Ektopia & M-47 - Desgarre Cardíaco Instestinal Agudo [Split] (2017)

Ektopia & M-47 - Desgarre Cardíaco Instestinal Agudo [Split]

 Cybergrind / Goregrind / Gorenoise / Noisegrind
More
Ektopia - Masacrando Menores (2017)

Ektopia - Masacrando Menores (2017)

 Cybergrind / Gorenoise / Noisegrind
More
FxYxMxBx - Fuck You Mario Bros [EP] (2017)

FxYxMxBx - Fuck You Mario Bros [EP] (2017)

 Cybergrind / Gorenoise / Noisegrind
More
IxHxLx - IxHxLx [EP] (2017)

IxHxLx - IxHxLx [EP] (2017)

 Cybergrind / Depressive Suicidal Black Metal / Goregrind / Gorenoise / Noisegrind
More
Intestinal Rampage - Medical Atrocities [EP] (2017)

Intestinal Rampage - Medical Atrocities [EP] (2017)

 Goregrind / Gorenoise / Noisegrind
More
Blurring / Zarnica / Main Strike - Blurring / Zarnica / Main Strike [Split] (2013)

Blurring / Zarnica / Main Strike - Blurring / Zarnica / Main Strike

 Grindcore / Noisegrind / Sludge Metal
More
V.A. - Pornoporcinogorenoisegrind [Split] (2017)

V.A. - Pornoporcinogorenoisegrind [Split] (2017)

 Goregrind / Gorenoise / Noisegrind / Porngrind
More